Vstup Slovenska do ESA

Hoci má Slovensko vo výskume kozmu veľmi dlhú tradíciu a ako jedna z mála krajín sveta aj svojho vlastného kozmonauta, nebola podpora pre toto odvetvie (ako aj celkovo slovenskú vedu a výskum) zo strany jednotlivých slovenských vlád v posledných dekádach veľmi veľká. Ako jedna z posledných európskych krajín Slovensko dokonca donedávna nespolupracovalo ani s najvplyvnejším európskym kozmickým hráčom - Európskou vesmírnou agentúrou ESA. ESA je pritom pre rozvoj slovenskej kozmonautiky absolútnou nevyhnutnosťou. Na tento stav dlho upozorňovalo aj akademické prostredie, avšak aj v dôsledku častých personálnych zmien na poste ministra školstva v posledných rokoch bol dialóg o nadväzovaní spolupráce s ESA veľmi fragmentovaný.

Jedným zo základných cieľov SOSA je pritom práve vstup SR do Európskej vesmírnej agentúry. A ako sa ukázalo, projekt skCUBE zohral pri procese integrácie SR do ESA veľmi významnú rolu. Vzhľadom na svoju historickú povahu sa totiž projekt dostal postupne do centra záujmu azda všetkých slovenských masmédií. Od začiatku sme týmto projektom chceli celému Slovensku ukázať, že výskum vesmíru je reálnym a dosiahnuteľným snom aj pre našu krajinu. A práve vďaka veľkému záujmu médií o projekt skCUBE sa mohla slovenská verejnosť, novinári a nakoniec aj politici na vlastné oči presvedčiť, že výskum kozmu a vývoj kozmických technológií majú opodstatnenie aj v slovenských podmienkach a že sú perspektívnym smerom pre ďalší hospodársky rozvoj našej krajiny. Zlomovým dňom sa nakoniec stal 23.10.2014, kedy nás v našom laboratóriu navštívil aj vtedajší minister školstva SR Peter Pellegrini. Túto príležitosť sme využili pre opätovné zdôraznenie dôvodov, pre ktoré je vstup Slovenska do ESA výhodný.

6

Táto návšteva sa pre proces integrácie SR do ESA nakoniec ukázala ako kľúčová. Dňa 18.1.2015 mala totiž Národná rada Slovenskej republiky na programe schvaľovanie zmluvy medzi SR a ESA, ktorú Peter Pellegrini, medzičasom už ako predseda parlamentu, uviedol slovami:


“...Ja som dlho zvažoval, ešte keď som mal tú možnosť pôsobiť na Ministerstve školstva, či Slovenská republika sa má, alebo nemá sa stať členom Európskej vesmírnej agentúry... Áno, na Slovensku je veľa firiem, ktoré sú schopné zapájať sa do projektov ESA... ale čo je ešte väčším argumentom a čo ma úplne presvedčilo, bola návšteva skupiny mladých ľudí, tu v Bratislave, kde v stiesnených malých priestoroch pripravujú našu prvú slovenskú družicu. ... Preto si myslím, že aj to je signál, že na Slovensku je potenciál, že sú tu šikovní ľudia, sú to ľudia pochádzajúci z univerzitného prostredia, akademického prostredia, vedeckého a si myslím, že je našou povinnosťou, aby sme aj takýmto spôsobom týchto ľudí podporili ... preto ešte raz prihováram sa za podporu tejto zmluvy.”

Vďaka úspešnému schváleniu v NR SR sa Slovensko nakoniec stalo pristupujúcim členom ESA. To prinieslo nebývalé možnosti pre slovenskú spoločnosť - predovšetkým pre jej elitnú vedecko-technologickú časť, ktorá to aj patrične ocenila. Naše výskumné a vývojové pracoviská, priemyselné podniky, vysoké školy a SAV sa totiž teraz môžu uchádzať o rôzne výskumné projekty a granty ESA, a naši študenti môžu žiadať o rôzne štipendiá a stáže v jej technologických centrách. Niektorí už túto príležitosť stihli využiť. Skúsenosť z iných krajín ukazuje, že práve takíto študenti po návrate domov často zakladajú nové firmy a start-upy v oblasti kozmických technológií, čo ďalej posilňuje vedomostnú ekonomiku ich krajiny.

Hoci je družica skCUBE rozmermi malá, nielenže je naprataná dômyselnými technologickými inováciami so zaujímavým vedeckým cieľom, ale významnou mierou prispela k vstupu SR do ESA, z čoho teraz ťaží celá spoločnosť. Tešíme sa, že sme našou prácou nakoniec dokázali presvedčiť aj politickú triedu o významnosti výskumu kozmu pre našu krajinu a dúfame, že budeme môcť k tomuto úsiliu aj naďalej prispievať. Príležitosti, ktoré kozmonautika pre Slovensko prináša, za túto námahu určite stoja.