Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Veľké ďakujem patrí Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (LF TUKE), a za skvelú spoluprácu a komunikáciu s jej dekanom, pánom Františkom Adamčíkom. Vždy nám vyšiel v ústrety a pomohol, ako len vedel. Uveril nám a aj tomu, že kozmonautika má na Slovensku perspektívu. A na škole rozbieha šúdium "Kozmické technológie".

Skupina odborníkov z LF TUKE sa v rámci projektu skCUBE podieľala na návrhu špeciálnej tzv. patch antény pre frekvenciu 2,4 GHz. Návrh a simulácie antény realizoval Ing. Viktor Képeši, PhD., merania vyžarovacích charakteristík antén realizoval Ing. Marek Češkovič, PhD. a konzultačne oblasť VF zastrešil doc. Ing. Ján Labun, PhD.

Druhá skupina odborníkov LF TUKE sa zamerala na meranie a určovanie polohy satelitu. Kalibračné merania realizovali Ing. Pavol Lipovský, PhD. a Ing. Tomáš Kliment, ktorí pre tieto účely použili neurónové siete. Návrh riešenia navigačných úloh realizoval Ing. Tomáš Vaispacher v spolupráci s Ing. Lipovským, PhD. Ďalšou úlohou bol návrh magnetických aktuátorov družice. Ich návrh realizoval Ing. Miroslav Šmelko, PhD. a ich výroba prebehla v spolupráci s Ing. Viktorom Kánom a Ing. Pavlom Tulipánom, CSc. Odborné konzultácie v oblasti magnetizmu a kalibrácií zastrešil doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.

Ďakujeme tiež za možnosť využívať vedeckú infraštruktúru na premeranie vyžarovacích charakteristík antén, meranie magnetických charakteristík materiálov, kalibračné merania magnetometrom a tiež samotnú výrobu akčných cievok.

Osobitne chceme poďakovať:

Františkovi Adamčíkovi
Miroslavovi Šmelkovi
Pavlovi Lipovskému
Viktoromu Képešimu
Tomášovi Vaispacherovi
Tomášovi Klimentovi
Dušanovi Prasličkovi
Viktorovi Kánovi
Jánovi Labunovi
Pavlovi Tulipánovi
Marekovi Češkovičovi

Ďakujeme!